London Recollected: Its History, Lore and Legend, Tập 2

B́a trước
Alderman Press, 1985 - 576 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
Volume two of the complete reprinting of Old and New London, a six-volume work first published between 1872 and 1878, comprising a complete historical account of London. Contains chapters on London Bridge, the Tower, St Katherine's Dock, Islington, Canonbury, Highbury, Sadlers Wells, Newgate, the Old Bailey, Holborn, Chancery Lane and the Inns of Court.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

CONTENTS
1
211
3
Old Moll Legend of John Overy The Old Wooden Bridge The First Stone BridgeInsults to Queen Eleanor The Head o Wallace
9
Bản quyền

61 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục