Russian Journal of Inorganic Chemistry, Tập 45,Trang 1467-1988

B́a trước
British Library Lending Division with the cooperation of the Royal Society of Chemistry, 2000

Từ bên trong sách

Nội dung

Vol 45 No 10
1467
Synthesis of a HighT Phase Nd1 85Ce0 15CuO4y and Its CrystalChemical Features
1475
Synthesis and Properties of Inorganic Compounds
1481
Bản quyền

23 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục