Linux+ in Depth

B́a trước
Course Technology, 2003 - 677 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
This comprehensive introductory text provides an overview of Linux installation and usage, working with the BASH shell, comprehension, backup and package management. The book covers common networking tools and services building a solid foundation of knowledge of the Linux operating system. The first half of the book gives a brief overview of Linux origins and features, followed by detailed installation instructions, and comprehensive coverage of file system types, management and administration. The latter half of the book focuses on more advanced topics such as advanced installation, working with the BASH Shell and X-Windows, system administration and troubleshooting tips. Mapping completely to the Linux+ exam, the reader will find that Linux+ In Depth provides thorough preparation for the exam.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

I
1
IV
45
VII
73
Bản quyền

18 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Giới thiệu về tác giả (2003)

A graduate of McMaster University, M. John Schitka is a former instructor at triOS College. Initially teaching NT4 technologies, he currently conducts courses on Windows 2000, UNIX, Linux, and more.

Thông tin thư mục