Russian Journal of Inorganic Chemistry, Tập 36,Trang 923-1810

B́a trước
Chemical Society., 1991

Từ bên trong sách

Nội dung

SYNTHESIS AND PROPERTIES OF INORGANIC COMPOUNDS
922
The structure of Nb8O10OEt20 and the nature of crystalline metal oxide 938 1662
938
The influence of pressure and temperature of the properties and structure of iron 953 1689
953
Bản quyền

17 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục