The History of Metaphors of Nature: Science and Literature from Homer to Al Gore, Tập 2

B́a trước
Edwin Mellen Press, 2006 - 925 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
This book shows how modern European Languages have a large number of metaphors which represent the whole of nature. Metaphors used in natural science and literature, such as Mother Nature, have a powerful influence on the framing of scientific hypothesis making, and these words have guided the history of natural science for several millennia, while also influencing North American nature writing.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Volume 1
457
Chapter 6
459
Toward Creation
490
Bản quyền

16 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục