The holy Bible, in Hebrew, with the Engl. tr. to which is added the notes of D. Levi. Corrected and revised by L. Alexander 5 vols, Tập 1

B́a trước
Levy Alexander, David Levi
1821
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Đoạn trích phổ biến

Trang 2 - How shall I give thee up, Ephraim ? how shall I deliver thee Israel ? how shall I make thee as Admah î how shall I set thee as Zeboim ? mine heart is turned within me, my repentings are kindled together.

Thông tin thư mục