Vietnam, the Incomplete Transformation

B́a trước
Psychology Press, 1999 - 137 trang
0 Bài đánh giá
Peter Wolff analyzes the history and major economic features of the Vietnamese reforms since 1975. He focuses on the reform of enterprises and the financial sector and gives an overall picture of the reform efforts in the areas of rural development, the social sectors and environmental policy.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Summary
11
Failed Unification Policy Initial Reform
17
Steps towards the Market Economy
24
Reform of the Financial Sector
42
Reform of the Enterprises
61
Environment Industrialization and Sustainable
94
Poverty Alleviation Rural Development and Social
103
The Role of Development Cooperation
115
The Political Economy of the Transformation
124
Notes
130
Bản quyền

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Tài liệu tham khảo sách này

Tất cả kết quả T́m kiếm Sách »

Thông tin thư mục