Making Theater: Developing Plays with Young People

B́a trước
Teachers & Writer Collaborative, 1988 - 131 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
With the passion and wisdom that have made him one of our leading educators, Herbert Kohl has written a wonderful book about how he has done theater with young people and how you can too. He tells how to explore improve, develop significant themes out of improve, use dialogue and monologue as starting points for students to write their own plays, develop full performance, and how to adapt plays and stories for performance. He also includes generous excerpts from plays and stories that are particularly good examples.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Preparing to Do Theater
11
Developing a Performance
31
Adapting Plays for Performance
86
Bản quyền

2 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục