Private and Common Property, Tập 3

B́a trước
Richard Allen Epstein
Taylor & Francis US, 2000 - 381 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
First published in 2000. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Classical Foundations of Liberty and Property
1
The Federal Communications Commission
33
The New Property
73
The Nature and Function of the Patent System
129
Common Law Intellectual Property and the Legacy
155
Possession as the Root of Title
175
Property in Land
199
On the Optimal Mix of Private and Common Property
357
Private and Common Property
371
Bản quyền

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục