Russian Journal of Inorganic Chemistry, Tập 36,Trang 1-922

B́a trước
Chemical Society., 1991

Từ bên trong sách

Nội dung

SYNTHESIS AND PROPERTIES OF INORGANIC COMPOUNDS
1
Volume 36
4
LnO bond lengths in lanthanide compounds with a coordination number of six 15 29
15
Bản quyền

18 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục