Stick Control: For the Snare Drummer

B́a trước
Www.bnpublishing.com, 2012 - 54 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
George Lawrence Stone's Stick Control is the bible of drumming. In 1993, Modern Drummer magazine named the book one of the top 25 books of all-time. In the words of the author, it is the ideal book for improving: control, speed, flexibility, touch, rhythm, lightness, delicacy, power, endurance, preciseness of execution and muscular coordination, with extra attention given to the development of the weak hand. This indispensable book for drummers of all types includes hundreds of basic to advanced-level rhythms, moving through categories of single-beat combinations, triplets, short roll combinations, flam beats, flam triplets and dotted notes, and short roll progressions.

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thông tin thư mục