Ceremony and Community from Herbert to Milton: Literature, Religion and Cultural Conflict in Seventeenth-Century England

B́a trước
Cambridge University Press, 23 thg 11, 2006 - 292 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
This book examines the relationship between literature and religious conflict in seventeenth-century England, showing how literary texts grew out of and addressed the contemporary controversy over ceremonial worship. Examining the meaning and function of religion in seventeenth-century England, Achsah Guibbory shows that the conflicts over religious ceremony that were central to the English Revolution had broad cultural significance. She offers new and original readings of Herbert, Herrick, Browne and Milton in this context.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Acknowledgments page xi
1
devotion in The Temple and
44
religious experience in the Temple
79
the promiscuous embrace
119
carnal idolatry and the reconfiguration
147
the major poems
187
Notes
228
Index
269
Bản quyền

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục