The Management of Protracted Social Conflict: Theory and Cases

B́a trước
Dartmouth, 1990 - 157 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

An Analytical Framework
5
Problem Solving Forums at the University of Maryland
29
Lebanon
38
Bản quyền

7 phần khác không được hiển thị

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục