The Constitutional Convention and the Formation of the Union

B́a trước
Winton U. Solberg
University of Illinois Press, 1990 - 428 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
The American Constitution was hammered out in debates by the founding fathers at the 1787 Philadelphia Convention. This book contains James Madison's notes on the debates which provide a first-hand view of the drafting of the nation's fundamental charter. An introduction by Winton U. Solberg places the origins of the Constitution in the broader historical perspective of the development of political theory and constitutional practice in Western civilization. The book also links the formation of the Constitution, biographical sketches of each participant in the Philadelphia Convention, and population figures on which representation was to be based.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Nội dung

VI
5
VIII
7
IX
8
XI
9
XIII
10
XIV
15
XVI
16
XVIII
23
LXXII
199
LXXIII
201
LXXIV
206
LXXV
208
LXXVI
210
LXXVII
211
LXXVIII
213
LXXIX
215

XIX
24
XX
27
XXI
29
XXII
30
XXIII
32
XXV
33
XXVI
34
XXVIII
39
XXIX
42
XXX
54
XXXII
55
XXXIV
59
XXXV
62
XXXVI
63
XXXVII
65
XXXIX
67
XL
71
XLI
73
XLIII
80
XLIV
84
XLV
89
XLVI
92
XLVII
96
XLVIII
101
XLIX
106
L
112
LI
116
LII
120
LIII
123
LIV
127
LV
128
LVI
130
LVII
131
LIX
135
LX
140
LXI
149
LXII
155
LXIII
156
LXIV
158
LXV
163
LXVI
166
LXVII
175
LXVIII
179
LXIX
181
LXX
187
LXXI
192
LXXX
217
LXXXI
222
LXXXII
223
LXXXIII
229
LXXXIV
231
LXXXV
235
LXXXVI
241
LXXXVII
246
LXXXVIII
247
LXXXIX
249
XC
257
XCI
258
XCII
273
XCIII
276
XCIV
278
XCV
279
XCVII
282
XCVIII
283
C
287
CI
288
CII
289
CIII
291
CIV
293
CV
295
CVI
298
CVII
308
CVIII
310
CIX
313
CXI
319
CXIII
332
CXV
335
CXVI
339
CXVII
345
CXVIII
347
CXIX
362
CXX
363
CXXI
365
CXXII
366
CXXIII
375
CXXIV
376
CXXVI
377
CXXVII
379
CXXVIII
389
CXXIX
409
CXXX
413
Bản quyền

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục