Berkshire Dictionary of Chinese Biography

B́a trước
Berkshire Publishing Group, 27 thg 12, 2017 - 1744 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
The Berkshire Dictionary of Chinese Biography, the first publication of its kind since 1898, is the work of more than one hundred internationally recognized experts from nearly a dozen countries. It has been designed to satisfy the growing thirst of students, researchers, professionals, and general readers for knowledge about China. It makes the entire span of Chinese history manageable by introducing the reader to emperors, politicians, poets, writers, artists, scientists, explorers, and philosophers who have shaped and transformed China over the course of five thousand years. In 135 entries, ranging from 1,000 to 8,000 words and written by some of the world's leading China scholars, the Berkshire Dictionary of Chinese Biography takes the reader from the important (even if possibly mythological) figures of ancient China to Communist leaders Mao Zedong and Deng Xiaoping. The in-depth essays provide rich historical context, and create a compelling narrative that weaves abstract concepts and disparate events into a coherent story. Cross-references between the articles show the connections between times, places, movements, events, and individuals.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Taizu Emperor of Jin
792
Guan Yunshi
798
Guo Shoujing
808
Khubilai Qubilai Khan
816
Luo Guanzhong
837
Wang Zhen
846
Zhao Mengfu
852
Altan Khan
866

Zhou Duke of
30
Confucius
44
Laozi
60
Sunzi
73
Han Fei
80
Mencius
93
Mozi
106
Qu Yuan
120
Shang Yang
130
Xunzı
136
Zhuangzi
149
Zou Yan
163
Li Si
172
Lu Buwei
180
Qin Shihuang
191
Early Han Dynasty Rulers
200
Ban Gu
211
Ban Zhao
222
Cao Cao
236
Dong Zhongshu
242
Gaozu Emperor of Han
253
Hua Tuo
261
Li Guang
272
Liu An
281
Liu Xiang
287
Sima Qian
297
Wang Chong
315
Wang Mang
326
Wu Emperor of Han
335
Xu Shen
352
Yang Xiong
359
Zhang Heng
369
Zhang Zhongjing
377
Tao Hongjing
384
Wang Xizhi
395
Wen Emperor of Sui
408
Yan Zhitui
418
An Lushan
436
Bai Juyi
452
Du Fu
465
Du You
478
Gaozu Emperor of Tang
483
Han Gan
489
Han Yu
503
Huineng
516
Li Bai
531
Taizong Emperor of Tang
545
Wang Wei
558
Wu Zetian
571
Xuanzong Emperor of Tang
585
Yuan Zhen
598
List of Entries Volume 2
xi
Bi Sheng
612
Cheng Hao
620
Huang Tingjian
631
Li Qingzhao
645
Ouyang Xiu
654
Sıma Guang
664
Su Shi
684
Taizong Emperor of Song
698
Wang Anshi
710
Yue Fei
720
Zhu Xi
732
Batu Khan
748
Chinggis Khan
761
Ogodei Khan
775
Subatai Baadur
788
Hai Rui
880
Hongwu Emperor of Ming
890
Jin Shengtan
899
Koxinga
911
Li Shizhen
925
Li Zhi
932
Li Zicheng
942
Nurhaci
953
Qiu Ying
970
Ricci Matteo
984
Tang Xianzu
992
Wang Yangming
1005
Wanli Emperor of Ming
1017
Wei Zhongxian
1022
Wu Chengen
1027
Xu Guangqi
1037
Xu Xiake
1042
Yongle Emperor of Ming
1055
Yuan Chonghuan
1068
Yuan Hongdao
1077
Zheng He
1083
List of Entries Volume 3
xi
Cao Xueqin
1098
Cixi Empress Dowager
1113
Guangxu Emperor of Qing
1128
Heshen
1134
Hong Xiuquan
1140
Huang Zunxian
1155
Kang Youwei
1171
Kangxi Emperor of Qing
1186
Liang Qichao
1196
Qianlong Emperor of Qing
1209
Yongzheng Emperor of Qing
1221
Yuan Mei
1226
Zeng Guofan
1241
Chen Duxiu
1250
Chiang Chingkuo
1266
Chiang Kaishek
1275
Hu Shi
1293
Li Dazhao
1308
Lu Xun
1320
Soong Meiling
1336
Sun Yatsen
1352
Wang Jingwei
1362
Yuan Shikai
1375
Zhan Tianyou
1391
Deng Xiaoping
1398
Hua Guofeng
1416
Jiang Qing
1430
Li Lisan
1447
Lin Biao
1451
Liu Shaoqi
1465
Mao Zedong
1483
Peng Dehuai
1505
Qian Zhongshu
1519
Wang Ming
1531
Zhou Enlai
1535
Zhu De
1549
Appendix 1 Pronunciation and Conversion Table
1561
Appendix 2 List of Prominent People
1567
Appendix 3 Index of Kings Emperors and Other Rulers
1588
Appendix 4 Index of Geographical Locations
1603
Appendix 5 Glossary of Pinyin Terms
1611
Appendix 6 Bibliography Standard References and Resources
1623
Appendix 7 Timeline of Major Events
1633
Berkshire Dictionary of Chinese Biography Index
1658
Bản quyền

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục