Mạc Đăng Dung và vương triều Mạc

B́a trước
Đăng Lợi Ngô
Hội sử học Hải Pḥng, 2000 - 448 trang

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

ĐẠI VIỆT THÔNG SỬ CỦA LÊ QUƯ ĐÔN
175
Mạc Đăng Doanh 204 Mạc Đăng Doanh
211
Mạc Mậu Hợp
252

9 phần khác không được hiển thị

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục