Mạc Đăng Dung và vương triều Mạc

B́a trước
Đăng Lợi Ngô
Hội sử học Hải Pḥng, 2000 - 448 trang

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Lời nói đầu
5
Thời thế tạo ra anh hùng
11
Bàn về cuộc đảo chính lật đổ vua Lê năm
23

22 phần khác không được hiển thị

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục