Historians of China and Japan

B́a trước
William G. Beasley, Edwin George Pulleyblank
Oxford University Press, 1961 - 351 trang

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

PREFACE
1
THE ANCIENT CHINESE CHRONICLES
29
V3 NOTES ON THE HISTORIOGRAPHY OF
37
Bản quyền

16 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục