Shakespearean Criticism: Excerpts from the Criticism of William Shakespeare's Plays and Poetry, from the First Published Appraisals to Current Evaluations, Tập 29

B́a trước
Gale Research Company, 1984 - 421 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
This detailed series provides comprehensive coverage of critical interpretations of the plays of Shakespeare. Volumes 27-56 focus on criticism published after 1960 and provide readers with thematic approaches to Shakespeare's works. The plays, theme or focus of this volume include: Magic and the supernatural, Macbeth, A midsummer night's dream, and The tempest. - Publisher.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Magic and the Supernatural
1
A Midsummer Nights Dream
174
The Tempest
277
Bản quyền

1 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục