Shakespeare in Hollywood: A New Play

B́a trước
Samuel French, Inc., 2005 - 117 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
Winner! of the 2004 Helen Hayes Award for Best New Play

It's 1934, and Shakespeare's most famous fairies, Oberon and Puck, have magically materialized on the Warner Bros. Hollywood set of Max Reinhardt's A Midsummer Night's Dream. Instantly smitten by the glitz and glamour of show biz, the two are ushered onto the silver screen to play (who else?) themselves. With a little help from a feisty flower, blonde bombshells, movie moguls, and arrogant "asses" are tossed into loop
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục