Selected Readings in American History

B́a trước
Theodore Calvin Pease, Ashbel Sellew Roberts
Harcourt, Brace, 1940 - 811 trang

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

ADVANTAGES OF COLONIZATION HAKLUYT 1584
1
THE VIRGINIA CHARTERS 1606 1609 1612
4
THE MAYFLOWER COMPACT NOV 1112 1620
10
Bản quyền

270 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục