War Without Fronts: The USA in Vietnam

B́a trước
Bodley Head, 2009 - 518 trang
War Without Fronts reveals the true extent of war crimes committed by American troops in Vietnam. It looks at the killing work of US Army death squads in the Northern Provinces in 1967; gives a harrowing account of the massacres at My Lai and My Khe on 16 March 1968; and portrays the war of attrition in the Southern Provinces between 1968 and 1971.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Introduction
9
Masters of War
28
Generals
55
Bản quyền

10 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Giới thiệu về tác giả (2009)

Bernd Greiner directs research into the theory and history of violence at the Hamburg Institute of Social Research.

Thông tin thư mục