Russian Journal of Inorganic Chemistry, Tập 37,Trang 1-604

B́a trước
Chemical Society., 1992
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Number
1
A neutron diffraction study of Tb3NigAl2D6
12
Synthesis and study of nonstoichiometric sodium ammonium tungsten
20
Synthesis and structure of the lanthanide titanates R2TIOs in films
26
The reaction of sodium cycloptriphosphate with aluminium
34
A covertocover translation of Zhurnal Neorganicheskoi Khimü May 1992 Volume
37
A P Pisarevskii L I Martynenko N G Dzyubenko
41
Inorganic
109
COORDINATION COMPOUNDS
141
Number 5
489
A Dolgikh L N Kholodkovskaya
496
EL Chuvilina I F Poletaev O O Vdovina I N Smirnova G V Zimina
502
Coprecipitation of Fe and hydrous zirconium oxide
509
Sorption of alkalineearth chlorides by a polymeric sorbent impregnated with
516
Crystal and molecular structures of the condensation product of acetone
523
Bản quyền

SI Troyanov
124

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thông tin thư mục