Russian Journal of Inorganic Chemistry, Tập 22,Trang 939-1890

B́a trước
British Library Lending Division with the cooperation of the Royal Society of Chemistry, 1977

Từ bên trong sách

Nội dung

COORDINATION G F Pinaev R A Stukan and E F Makarov 939 1731
939
Preparation and properties of double molybdates
947
Mixedligand complexes of the rareearth elements with
953
Bản quyền

6 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục