Nursing Research: A Qualitative Perspective

B́a trước
Patricia L. Munhall
Jones & Bartlett Learning, 2001 - 672 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
Twenty-five chapters describe the methods of and principles underlying qualitative research as it is applied to the field of nursing. Examples of various methods are provided, including phenomenology, grounded theory, ethnography, case study, historical research, interpretive analysis, and active re
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

LANGUAGE AND NURSING RESEARCH
3
QUALITATIVE METHODS AND EXEMPLARS
91
A METHOD
119
AN EXAMPLE OF DOING
185
THE METHOD
209
A GROUNDED
245
THE METHOD
277
CARDIAC PATIENTS HOSPITALIZATION FOR AN ACUTE EPISODE
307
THE METHOD
439
INTERPRETIVE ANALYSIS
467
THE METHOD
503
BUILDING A SNOWMAN WHILE YOU STUDY SNOW IN
521
OTHER CONSIDERATIONS
535
MODES OF RESPONSES AND DATALED
565
COMBINING QUALITATIVE AND QUANTITATIVE APPROACHES
579
EVALUATING QUALITATIVE RESEARCH
599

THE METHOD
359
A DESCRIPTIVE CASE STUDY
385
THE METHOD
403
THE NURSING CARE OF PATIENTS
417
QUALITATIVE RESEARCH PROPOSALS AND REPORTS
613
GETTING QUALITATIVE RESEARCH IDEAS AND HELP ONLINE
639
INDEX
647
Bản quyền

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục