The Dramatic Works of William Shakespeare: With a Life of the Poet, and Notes, Original and Selected; Together with a Copious Glossary ...

B́a trước
Hogan & Thompson, 1851
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Đoạn trích phổ biến

Trang 405 - Over hill, over dale, Thorough bush, thorough brier, Over park, over pale, Thorough flood, thorough fire, I do wander everywhere, Swifter than the moon's sphere; And I serve the fairy queen, To dew her orbs upon the green. The cowslips tall her pensioners be: In their gold coats spots you see; Those be rubies, fairy favors. In those freckles live their savors: I must go seek some dewdrops here, And hang a pearl in every cowslip's ear.

Thông tin thư mục