Chile, an Outline of Its Geography, Economics, and Politics

B́a trước
Greenwood Press, 1981 - 128 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy


This analysis of modern Chilean society provides the historical basis for current trends, and serves as good background material for a composite study.

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Giới thiệu về tác giả (1981)

tland /f Gilbert /i J.

Thông tin thư mục