Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X.

B́a trước
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2006 - 376 trang
1 Bài đánh giá

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Đánh giá của Người dùng - Gắn cờ báo nội dung không thích hợp

hay

Nội dung

Chú dẫn của Nhà xuất bản
18
Nâng cao năng lực lănh đạo và sức chiến đấu
54
Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
140

3 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục