Văn bản pháp luật về pḥng, chống tệ nạn xă hội: dùng cho cấp cơ sở

B́a trước
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2001 - 518 trang
0 Bài đánh giá
Vietnamese government regulations and interdepartmental circulars on crime prevention and control: the waste in government spending and corruption, drug-related crimes, prostitution, smuggling, abuse of high technologies, administrative violations in the domain of forest management and protection and forest-product management, etc.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Chú đẫn của nhà xuât bán
5
Quyết định số 932001QĐTTg ngày 1362001 của
9
Nghị định số 87CP ngày 12121995 của Chính
15

16 phần khác không được hiển thị

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục