Thuyé̂t Trà̂n: sử nhà Trà̂n

B́a trước
Nhà xuá̂t bản Hải Pḥng, 2003 - 535 trang

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Cuộc đại phá quân Nguyên xâm lăng lần thứ 2 1284 1285
152
Phá quân Nguyên xâm lăng lần thứ ba 1287 1288
211
Quân nguyên và quân Trần cầm cự nhau quanh vùng Vạn Kiếp
223

1 phần khác không được hiển thị

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục