Then Tày, những khúc ca

B́a trước
Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc, 2000 - 659 trang
0 Bài đánh giá

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Tính qgần chúng và yếu tố tôn giáo
50
trong lê hội Dàng Then
58
Giá trị về nội dung trong 21 khúc hát Lễ Hội Dàng Then
67

24 phần khác không được hiển thị

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục