The Mechanization of the World Picture: Pythagoras to Newton

B́a trước
Princeton University Press, 1986 - 537 trang

The Description for this book, The Mechanization of the World Picture: Pythagoras to Newton, will be forthcoming.


Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thông tin thư mục