The Car and British Society: Class, Gender and Motoring, 1896-1939

B́a trước
Manchester University Press, 1998 - 240 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
The car was first introduced in British society over 100 years ago. This study offers a radical way of looking at the history of motoring; focusing on issues of class, gender and consumption, the author argues that the technology and use of the motor car was hugely influenced by the way it was adopted by society in the first year of its history.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

class status and
11
gender and the car
43
leisure and the car
77
road safety and the car
112
the car in the countryside
150
Representations of the car
185
Bản quyền

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục