Sport, a prison of measured time: essays

B́a trước
Ink Links Ltd., 1978 - 185 trang

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

LibraryThing Review

Đánh giá của Người dùng  - chaosmogony - LibraryThing

This is a collection of essays by French social theorist Jean-Marie Brohm written as a Marxist critique of sport. By sport, Brohm does not refer to the natural activities of play and exercise, but the ... Đọc toàn bộ bài đánh giá

Nội dung

Sport Culture and Repression
36
Theses towards a Political Sociology of Sport
45
The Neutrality of
53
Bản quyền

10 phần khác không được hiển thị

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục