Quy định của Nhà nước về chế độ làm việc 40 giờ trong một tuần

B́a trước
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2000 - 263 trang
0 Bài đánh giá

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Xă hội chủ nghĩa Việt Nam trích
7
Nghị định số 101999NĐCP ngày 01081999
20
Công vặn số 285lCVTƯ ngày 4101999 của Bộ
27

13 phần khác không được hiển thị

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục