PET Practice Tests

B́a trước
Oxford University Press, 2003 - 126 trang
0 Bài đánh giá
These five complete practise tests closely replicate the updates PET (March 2004) in content and layout, giving authentic and effective practice for this level.

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Giới thiệu về tác giả (2003)

Diana L. Fried-Booth is a freelance writer, test constructor and teacher trainer who has worked world-wide for the British Council and foreign government ministries in a variety of countries.

Thông tin thư mục