Nghiên cứu Marketing: Marketing research

B́a trước
Nxb. Tp. Ḥ̂ Chí Minh, 1993 - 649 trang
0 Bài đánh giá
Những vá̂n đè̂ cơ bản vè̂ nghiên cứu marketing, mục tiêu và ké̂ hoạch nghiên cứu. Quá tŕnh nghiên cứu: Thực hiện và thu thập dữ liệu, xử lư và phân tích dữ liệu, tŕnh bày và theo dơi ké̂t quả nghiên cứu. Tà̂m quan trọng của việc nghiên cứu marketing trong quản lư kinh té̂.

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Thông tin thư mục