Lịch sử Trung đoàn vận tải 659 Cục hậu cần quân khu 9, 1979-2009

B́a trước
Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 2009 - 198 trang
History of the transportation regiment 659 of the army logistics, military zone 9 in Vietnam.

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Thông tin thư mục