Gossip: The Inside Scoop

B́a trước
Springer US, 1 thg 1, 1987 - 250 trang
Discusses the nature of gossip, examines its psychological aspects, and looks at rumors, celebrity gossip, propaganda, gossip columnists, and political gossip. Biblilog

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục