Giáo tŕnh sửa chữa, bảo dưỡng và quản lư đường bộ: Dùng cho các trường kỹ thuật - nghiệp vụ đào tạo đường bộ

B́a trước
Giao thông vận tải, 1993 - 138 trang
0 Bài đánh giá
Vai tṛ của giao thông đường ô tô. Công tác quản lư, bảo dưỡng sửa chữa nè̂n đường và có̂ng. Bảo dưỡng cà̂u, phà, đường tràn, đường ngà̂m. An toàn giao thông và các công tŕnh phục vụ an toàn giao thông. Quản lư khai thác đường.

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Thông tin thư mục