Expert Systems: Design and Development

B́a trước
Macmillan, 1994 - 800 trang
0 Bài đánh giá
Introduction to expert systems; major characteristics of expert systems; knowledge representation; inference techniques; MYCIN; rule-based expert systems; backward-chaining rule-based systems; designing backward-chaining rule-based systems; forward-chaining rule-based systems; designing forward-chaining rule-based system; bayesian approach to inexact reasoning; certainty theory; fuzzy logic; frame-based expert systems; designing a frame-based expert systems; induction systems; knowledge acquisition; knowledge engineering; appendix; index.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Major Characteristics of Expert Systems
26
Knowledge Representation
52
Inference Techniques
90
Bản quyền

19 phần khác không được hiển thị

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Tài liệu tham khảo sách này

Daten- und Wissensmanagement
Freimut Bodendorf
Không có xem trước - 2005
Tất cả kết quả T́m kiếm Sách »

Thông tin thư mục