Economic growth around the world from ancient times to the present day: Statistical Tables

B́a trước
WP IPGEB - 457 trang
1 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy

 The book is well-known scientist A.G. Vinogradov «National Economy. Economic growth around the world from ancient times to the present day. Statistical Tables. Part 1» is the first summary work such on economy, created in Russia in recent years. Work is devoted to a national economy of the countries of the world, and also the characteristic of a number of processes of economy is given. Many statistical materials weren't published in the wide press earlier

 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục