Cambodia’s Muslims and the Malay World: Malay Language, Jawi Script, and Islamic Factionalism from the 19th Century to the Present

B́a trước
BRILL, 25 thg 3, 2019 - 428 trang
In Cambodia’s Muslims and the Malay World Philipp Bruckmayr examines the development of Cambodia’s Muslim minority from the mid-19th to the 21st century. Particular attention is paid to Malay influence, Islamic factionalism and the minority context.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Religious Change and IntraMuslim Factionalism
1
Chapter 1
4
Chapter 2
25
Chapter 3
56
Chapter 4
69
Chapter 5
90
Chapter 6
159
Chapter 7
256

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục