Vật lư đại cương: Điện - Dao động - Sóng. Tập 2

B́a trước
Tŕnh bày về trường tĩnh điện, vật dẫn, điện môi. Định luật cơ bản của ḍng điện, từ trường không đổi, hiện tượng cảm ứng điện từ, vật liệu từ, trường điện từ: dao động, sóng cơ, sóng điện từ.

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Thông tin thư mục