пNg DC QuyN: пng Cng Sn Trung Quc, пng Cng Sn Vit Nam, Phong Tro Gii Phng Dn Tc Vit Nam, Giang Trch Dn, Mao Trch ng

Ba trước
General Books, 2011 - 38 trang
Ngu?n: Wikipedia. C c trang: 36. Ch ng: ng C?ng s?n Trung Qu?c, ng C?ng s?n Vi?t Nam, Phong tr o gi?i ph ng d n t?c Vi?t Nam, Giang Tr?ch D n, Mao Tr?ch ng, Ban Th ng v? B? Ch nh tr? ng C?ng s?n Trung Qu?c, ng Ti?u B nh, Chi?n khu ?, T? ch?c c?a ng C?ng s?n Vi?t Nam, T? H ng Ti?n, ng u? kh?i c? quan Trung ng, ng vi n ng C?ng s?n Vi?t Nam, Danh s ch B th? Th nh ?y Th nh ph? H? Ch Minh, n Gia B?o, C ng l?nh ch nh tr? c?a ng C?ng s?n Vi?t Nam, H? T ng M?u, ?i?u l? ng C?ng s?n Vi?t Nam, ng Lao ng Tri?u Ti n, Nh n D n, i h?i i bi?u to n qu?c ng C?ng s?n Vi?t Nam, Ngh? quy?t 36, L H?ng S?n, Qu n ?y Trung ng, i h?i ng C?ng s?n Trung Qu?c l?n th? 17, X h?i x h?i ch? ngh?a Vi?t Nam, Tr?nh Ti u Du. Tr ch: Phong tr o gi?i ph ng d n t?c Vi?t Nam nh?m m?c ti u gi nh l?i c l?p cho Vi?t Nam b?t u t? n?m 1885 v k?t th c sau Th? chi?n th? hai, khi ng C?ng s?n Vi?t Nam ti?n h nh C ch m?ng th ng T m th nh c ng, th nh l?p n c Vi?t Nam D n ch? C?ng h a. N?m 1858, li n qu n Ph p - T y Ban Nha b? t?n c ng v o c?ng N?ng v sau x m chi?m S i G n. Qu n Ph p sau m? r?ng chi?n tranh x m l c ra to n mi?n Nam Vi?t Nam. N?m 1862, vua T? c k hi?p c nh ng ba t?nh mi?n ng Nam B? cho Ph p. N?m 1867, Ph p chi?m n?t ba t?nh mi?n T y Nam B?, t?o th nh m?t l nh th? thu?c a Cochinchine (Nam K?) ? Nam K? L?c t?nh. Sau khi c?ng c? v? tr v?ng ch?c ? Nam K?, t? n?m 1873 n n?m 1886, Ph p d?n x m chi?m n?t nh?ng ph?n c n l?i c?a i Nam qua nh?ng cu?c chi?n ph?c t?p ? B?c K? v?i l?c l ng ch? chi?n tri?u Nguy?n do T n Th?t Thuy?t, Nguy?n V?n T ng, Ho ng K? Vi m l nh o v qu n C? ?en c?a L?u V?nh Ph c. Mi?n B?c khi r?t h?n n do nh?ng m?i b?t h a gi?a l ng-gi o, ng i Vi?t - ng i Hoa - ph ng T y v.v. Tri?u nh Hu? kh ng th? ki?m so t n?i t nh h nh. Nh Thanh c?a Trung Qu?c ?em i qu n v o mi?n B?c Vi?t Nam tr n danh ngh?a gi p "ch? h?u" nh Nguy?n kh ng Ph p, chi?n tranh Ph p-Thanh b ng n? tr n chi?n tr ng mi?n B...

Nội dung mọi người đang ni đến - Viết bi đnh gi

Chng ti khng tm thấy bi đnh gi no ở cc vị tr thng thường.

Thng tin thư mục