Cesar Chavez: Labor Leader

B́a trước
Franklin Watts, 2004 - 127 trang
0 Bài đánh giá
Cesar Chavez was a labor activist and advocate for the rights of farm workers. He knew firsthand the struggles of migrant field workers from his own experiences growing up. He helped create a union for the farm workers called the United Farm Workers.

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Những sách liên quan

Tài liệu tham khảo sách này

100 Hispanics You Should Know
Iván A. Castro
Xem trước bị giới hạn - 2007

Tài liệu tham khảo từ các trang web

DPL: Research Resources - Holidays, Cesar Chavez Day
Cesar Chavez: Labor Leader Cesar Chavez: Labor Leader by David Seidman. Cesar Chavez Cesar Chavez by Susan Eddy. Cesar Chavez: A Hero for Everyone ...
denverlibrary.org/ research/ holidays/ cesarchavez.html

Migrant Library Book List
Clara Sánchez de Morris, Cesar Chavez - Labor Leader. Clara Sánchez de Morris, Cesar Chavez - Labor Leader. Beverly Fodell, Cesar Chavez and the United Farm ...
www.migrantlibrary.org/ list.asp?Type=Title

Thông tin thư mục