Cesar Chavez: We Can Do It!

B́a trước
Bearport Publishing Company Incorporated, 01-08-2005 - 32 trang
1 Bài đánh giá
He defied the odds and worked for change. Cesar Chavez: We Can Do It! explores one leader's fight to gain rights for farm workers and minorities. Whether leading marchers hundreds of miles to protest working conditions, staging hunger strikes, or organizing boycotts, Chavez used nonviolent protests to improve the lives of thousands of people. Full-color photographs, a timeline, and a compelling biographical narrative will engage and enlighten students.

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Những sách liên quan

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Tài liệu tham khảo từ các trang web

Sunita Apte : Cesar Chavez: We Can Do It! (Defining Moments) de ...
priceminister Compra Venta garantizada , Libro Cesar Chavez: We Can Do It! (Defining Moments) nuevo y segunda mano al mejor precio.
www.priceminister.es/ offer/ buy/ 22100538/ Cesar-Chavez-We-Can-Do-It-Defining-Moments-Libro.html

【楽天市場】Cesar Chavez: We Can Do It!:楽天ブックス
Cesar Chavez: We Can Do It!(Cesar Chavez: We Can Do It!) ... タイトル:Cesar Chavez: We Can Do It!:CESAR CHAVEZ -LIB(Defining Moments (Bearport ...
item.rakuten.co.jp/ book/ 4532283/

Sunita Apte libri - I Libri dell'autore: Sunita Apte - webster.it
Cesar Chavez: We Can Do It! Cesar Chavez: We Can Do It! di Sunita Apte - Bearport Publishing - September 2005. Prezzo: € 27.33 ...
www.webster.it/ vai_libri-author_Sunita+Apte-shelf_BUS-Sunita+Apte-p_1.html

:: esmas compras
(Cesar Chavez: We Can Do It! Libros Ingles Travel General Bearport Publishing) N/A Bearport Publishing. Michael J. Fox: I Can Make a Difference! ...
esmas.prml.com.mx/ esmas/ catalogo/ dsp_autor.cfm?autID=42105

Thông tin thư mục