Cesar Chavez: Fighting for Farmworkers

B́a trước
Capstone, 01-01-2006 - 32 trang
0 Bài đánh giá
Simple text and photographs depict the life of Cesar Chavez, the Mexican American labor leader who achieved justice for migrant farm workers by creating a union to protect their rights.
  

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Những sách liên quan

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Tài liệu tham khảo từ các trang web

【楽天市場】Cesar Chavez: Fighting for Farmworkers:楽天ブックス
Cesar Chavez: Fighting for Farmworkers(Cesar Chavez: Fighting for Farmworkers) ... タイトル:Cesar Chavez: Fighting for Farmworkers:CESAR CHAVEZ ...
item.rakuten.co.jp/ book/ 4535673/

Giới thiệu về tác giả (2006)

DOB: 04/27/1971(sometimes uses his wife's name as a pen name: Sandy Donovan)Does not want to give Author Photo

DOB: 3.06.1

Charles has a BSS in Behavioral Science from Ohio University. He has been a hunter most of his life and believes nature is the best neighbor you can have. He is an avid student of the Bible. Charles is married and lives in southern Ohio.

Thông tin thư mục