Circuit Sense for Elementary Teachers and Students: Understanding and Building Simple Logic Circuits

B́a trước
Teacher Ideas Press, 1994 - 64 trang
0 Bài đánh giá
This work offers simple, affordable activities that teach basic electronic blocks called logic circuits. Children can build and embed these logic circuits in a range of toys for their own use and enjoyment. The basic materials are foil, flashlight batteries, cardboard, tape and a LED arc.

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Giới thiệu về tác giả (1994)

Houghton is Preschool Coordinator for Exceptional Children and Speech/Language Pathologist.

Houghton is Associate Professor and Director of Technology.

Thông tin thư mục