The New Webster's International Encyclopedia: The New Illustrated Reference Guide

B́a trước
Michael D. Harkavy
Trident Press International, 01-01-1998 - 1312 trang
1 Bài đánh giá

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

LibraryThing Review

Đánh giá của Người dùng  - benuathanasia - LibraryThing

It's an encyclopedia, so there's not much that can be said about it as a review. The layout is acceptable and considering I'm most likely using it to verify my own knowledge, I can't really call it out on any errors. Đọc toàn bộ bài đánh giá

Nội dung

Foreword
7
Earth Facts
1225
Maps and Index
1231
Bản quyền

4 phần khác không được hiển thị

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục